Úvod

Verejný mestský priestor ovplyvňuje kvalitu nášho života možno oveľa viac, ako si uvedomujeme. Každý sa svojím spôsobom podieľame na tom, ako verejné priestory vyzerajú a ako fungujú. Je to vizitka mesta, ktorá návštevníkovi  povie o meste, jeho obyvateľoch i celej spoločnosti oveľa viac než akokoľvek dobre zacielená kampaň turistického ruchu.

O nás

Sme občianske združenie, ktoré spája lokálnych stakeholderov, obyvateľov a aktérov Štúrovej ulici v Bratislave. Dôležitou úlohou nášho združenia je tiež funkcia mediátora medzi subjektami aktívnymi na ulici a v okolí. Združenie sa zameriava na prispievanie k skultúrneniu a skvalitneniu verejných a súkromných priestorov a tým napomáhame k vytvoreniu reprezentatívnych, bezpečných a funkčných priestranstiev.

Čo je náš cieľ?

Naším hlavným cieľom je vybudovať funkčný verejný priestor na Štúrovej ulici a v jej okolí v ktorom budú zabezpečené nevyhnutné dopravné funkcie vo vyváženom vzťahu s možnosťami pohybu a pobytu obyvateľov a návštevníkov ulice.

Vizualizácie

Quick wins:

rýchle zlepšenia sú realizovateľné v pomerne krátkom čase a s obmedzeným rozpočtom. Tieto zmeny obyvateľom aj návštevníkom výrazne spríjemnia zážitok z verejného priestoru.

Usilujeme sa o tieto zlepšenia:

  • Vizuálne zjednotenie priestoru
  • Vytvorenie silnej sociálnej komunity
  • Vytvorenie celoročného a sezónneho sedenia
  • Uprednostenie chôdze pred motorovou dopravou
  • Vybudovanie novej funkčnej zelene a mobiliáru

Štúdia

Urbanisticko-architektonická štúdia vypracovaná ateliérom Sinar s.r.o.

Štúdia je základný dokument, ktorý navrhuje nový inkluzívny, funkčný a hlavne udržateľný uličný priestor. Na základe vykonaných prieskumov a rozborov vám prinášame 3 alternatívy nového usporiadania verejného priestoru na ulici. Cieľom štúdie je návrh vytvorenia nového typu uličného prostredia, v ktorom budú zabezpečené nevyhnutné dopravné funkcie vo vyváženom vzťahu s možnosťami pohybu a pobytu obyvateľov a návštevníkov ulice.

Alternatíva A

Zásadným znakom alternatívy A je temer úplné rešpektovanie súčasného usporiadania ulice s dopravnými pruhmi pre automobilovú, električkovú, cyklistickú a pešiu dopravu.

Alternatíva B

Zásadným znakom alternatívy B je čiastočné rešpektovanie súčasného usporiadania ulice s dopravnými pruhmi pre automobilovú, električkovú, cyklistickú a pešiu dopravu, pričom automobilová doprava je ponechaná ako jednosmerná.

Alternatíva C

Zásadným znakom alternatívy C je úplná reforma súčasného usporiadania parteru ulice, v ktorom sa uvažuje s dopravnými pruhmi pre električkovú a cyklistickú dopravu a preferuje sa vytvorenie homogénnej plochy pre pohyb a pobyt chodcov.

Návrhy na zlepšenie

Štúrova ulica je nás všetkých. Preto úprimne privítame všetky návrhy  na zlepšenie – od nápadov až po reálne možnosti spolupráce. Ak máte pocit, že by ste radi zrealizovali svoju víziu prostredníctvom nášho združenia, neváhajte a kontaktujte nás.