Stanovy

ČLÁNOK 1

NÁZOV A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Názov občianskeho združenia

1.1 Názov občianskeho združenia je: Združenie Štúrova ulica, o.z. (ďalej aj len ako “občianske združenie“).

Sídlo občianskeho združenia

1.2 Sídlom občianskeho združenia je: Štúrova 15/10, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.

ČLÁNOK 2

CIELE A ČINNOSŤ OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Ciele občianskeho združenia

2.1 Základným cieľom občianskeho združenia je prispievanie k skultúrneniu a skvalitneniu tak verejných, ako aj súkromných priestorov a tým napomáhanie k vytváraniu reprezentatívnych, bezpečných a funkčných priestranstiev. Cieľom občianskeho združenia je rovnako podpora, rozvoj a zabezpečovanie projektov komunitného charakteru s cieľom zvýšenia kvality života obyvateľstva v mestách, v ktorých jeho členovia pôsobia, ako aj ochrana, tvorba a zveľaďovanie životného prostredia, zachovanie a obnovovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

2.2 Ďalšími cieľmi občianskeho združenia je podpora revitalizácie, obnovy, skultúrnenia a skrášlenia verejných priestranstiev, ako aj podpora vytvorenia zelených plôch v mestskom prostredí, zvyšovanie celkovej kvality života v mestskom prostredí, napomáhanie vytvárania kvalitného, príjemného a hlavne funkčného verejného priestoru, podpora trvalo udržateľných aktivít a ochrana životného prostredia.

Činnosti občianskeho združenia

2.3 Za účelom naplnenia vyššie uvedených cieľov bude občianske združenie vykonávať najmä tieto činnosti:

2.3.1 organizačne a materiálne zabezpečovať pomoc, podporu a iné aktivity v súlade s cieľmi svojej činnosti, na ktoré bolo založené, a to tak samostatne alebo v spolupráci s inými občianskymi združeniami, nadáciami alebo inými tretími osobami,

2.3.2 prostredníctvom vybraných komunitných projektov ponúkať pomoc konkrétnym fyzickým alebo právnickým osobám, samosprávnym krajom alebo obciam, a to napr. formou priameho výkonu práce alebo jej zabezpečenia, poskytnutia know-how v oblasti zveľaďovania zanedbaných miest a pod.,

2.3.3 personálne pokrývať vybrané aktivity vo vyššie uvedených oblastiach, ako aj podporovať vzťah verejnosti k príslušnej lokalite,

2.3.4 vzdelávať k zodpovednosti za životné prostredie a verejný priestor, v ktorom žijú a pôsobia jednotlivé fyzické, ako aj právnické osoby,

2.3.5 komunikovať a spolupracovať s príslušnými orgánmi verejnej moci, samosprávnymi krajmi alebo obcami,

2.3.6 nadväzovať, udržiavať a rozvíjať kontakty, zdieľať informácie so združeniami s obdobným zameraním, fyzickými a právnickými osobami, a to tak na lokálnej, ako aj medzinárodnej úrovni,

2.3.7 vydávať odborné publikácie,

2.3.8 spolupracovať pri vytváraní alebo zmene príslušnej legislatívy,

2.3.9 poskytovať poradenstvo, konzultácie a vydávanie odborných stanovísk iným organizáciám alebo jednotlivcom v oblastiach, ktorým sa občianske združenie venuje,

2.3.10 organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

2.3.11 vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

2.3.12 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,

2.3.13 vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce,

2.3.14 reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky.

2.4 Ciele občianskeho združenia uvedené v tomto článku 2 bude občianske združenie presadzovať na miestnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

ČLÁNOK 3

ČLENSTVO V OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ

Vznik členstva

3.1 Členom občianskeho združenia sa môže stať každá fyzická či právnická osoba.

3.2 O vzniku členstva rozhoduje na žiadosť potenciálneho člena Rada občianskeho združenia (ďalej aj len ako “Rada“), pričom podmienkami vzniku členstva sú:

3.2.1 prejavenie záujmu o členstvo v občianskom združení (napr. zaslaním písomnej prihlášky alebo iným vhodným spôsobom),

3.2.2 rozhodnutie Rady o vzniku členstva.

3.3 Nový člen občianskeho združenia sa môže po svojom prijatí za člena občianskeho združenia zúčastňovať na činnosti občianskeho združenia v rozsahu určenom podľa Stanov občianskeho združenia.

Zánik členstva

3.4 Členstvo v občianskom združení zaniká

3.4.1 dobrovoľným vystúpením z občianskeho združenia na základe písomného oznámenia o ukončení členstva v občianskom združení; členstvo zanikne ku dňu, v ktorom bolo oznámenie doručené občianskemu združeniu,

3.4.2 úmrtím člena – fyzickej osoby,

3.4.3 zánikom člena – právnickej osoby bez právneho nástupcu,

3.4.4 zánikom/zrušením občianskeho združenia alebo

3.4.5 vylúčením z občianskeho združenia, ak člen napriek písomnému upozorneniu Rady neplní a/alebo porušuje svoje povinnosti člena a/alebo tieto Stanovy občianskeho združenia; členstvo v takom prípade zaniká dňom prijatia rozhodnutia Rady o vylúčení člena z občianskeho združenia, ak v tomto rozhodnutí nie je uvedené inak.

3.5 Vo všetkých prípadoch je zánik členstva bez nároku na akékoľvek finančné vyrovnanie zo strany občianskeho združenia.

3.6 Ustanovenia týchto Stanov, týkajúce sa členov, sa vzťahujú na všetkých členov, ak nie je v Stanovách uvedené inak.

Skupiny členov

3.7 Členskú základňu občianskeho združenia tvoria dve skupiny členov, a to hlavní členovia a členovia.

ČLÁNOK 4

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Práva hlavného člena občianskeho združenia

4.1 Hlavný člen občianskeho združenia má právo: 4.1.1 zúčastňovať sa Zhromaždenia klubu členov občianskeho združenia (ďalej aj len ako “Zhromaždenie klubu členov OZ“),

4.1.2 hlasovať na Zhromaždení klubu členov OZ,

4.1.3 byť volený do orgánov občianskeho združenia,

4.1.4 obracať sa na orgány občianskeho združenia s návrhmi, podnetmi, sťažnosťami k činnosti a zámerom občianskeho združenia,

4.1.5 byť informovaný o činnosti a zámeroch občianskeho združenia,

4.1.6 byť informovaný o finančných záležitostiach občianskeho združenia a o hospodárení s finančnými prostriedkami občianskeho združenia,

4.1.7 vyjadrovať sa k činnosti a zámerom občianskeho združenia,

4.1.8 podieľať sa na činnosti občianskeho združenia,

4.1.9 na účasť na vzdelávacej a spoločenskej aktivite organizovanej a/alebo podporovanej občianskym združením.

Povinnosti hlavného člena občianskeho združenia

4.2 Hlavný člen občianskeho združenia je povinný: 4.2.1 dodržiavať Stanovy a ciele občianskeho združenia,

4.2.2 zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia,

4.2.3 plne rešpektovať a plniť rozhodnutia Zhromaždenia klubu členov OZ a svojím vystupovaním a konaním prispievať k dobrému menu občianskeho združenia,

4.2.4 oznamovať občianskemu združeniu dôležité zmeny týkajúce sa jeho údajov evidovaných občianskym združením, najmä zmenu poštovej doručovacej adresy.

Práva člena občianskeho združenia

4.3 Člen občianskeho združenia má právo:

4.3.1 zúčastňovať sa na Zhromaždení klubu členov OZ,

4.3.2 obracať sa na orgány občianskeho združenia s návrhmi, podnetmi, sťažnosťami k činnosti a zámerom občianskeho združenia,

byť informovaný o činnosti a zámeroch občianskeho združenia,

4.3.4 byť informovaný o finančných záležitostiach občianskeho združenia a o hospodárení s finančnými prostriedkami občianskeho združenia,

4.3.5 vyjadrovať sa k činnosti a zámerom občianskeho združenia,

4.3.6 podieľať sa na činnosti občianskeho združenia,

4.3.7 na účasť na vzdelávacej a spoločenskej aktivite organizovanej a/alebo podporovanej občianskym združením.

Povinnosti člena občianskeho združenia

4.4 Člen občianskeho združenia je povinný:

4.4.1 dodržiavať Stanovy a ciele občianskeho združenia,

4.4.2 plne rešpektovať a plniť rozhodnutia Zhromaždenia klubu členov OZ a svojím vystupovaním a konaním prispievať k dobrému menu občianskeho združenia,

4.4.3 oznamovať občianskemu združeniu dôležité zmeny týkajúce sa jeho údajov evidovaných občianskym združením, najmä zmenu poštovej doručovacej adresy.

ČLÁNOK 5

ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Orgány občianskeho združenia

5.1 Orgánmi občianskeho združenia sú:

5.1.1 Zhromaždenie klubu členov OZ,

5.1.2 Rada,

5.1.3 Predseda občianskeho združenia (ďalej aj len ako “Predseda“),

5.1.4 Revízna komisia.

ČLÁNOK 8

PREDSEDA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Osoba oprávnená konať v mene občianskeho združenia

8.1 Predseda vykonáva funkciu štatutárneho orgánu občianskeho združenia.

8.2 Za prvého Predsedu bola určená: Kamila Vicianová

8.3 Predseda je oprávnený v mene občianskeho združenia konať a podpisovať samostatne.

Pôsobnosť Predsedu

8.4 Do pôsobnosti Predsedu patrí najmä: 8.4.1 rozhodovanie o všetkých záležitostiach občianskeho združenia, ktoré nie sú vyhradené inému orgánu občianskeho združenia,

8.4.2 bežné vedenie a spravovanie všetkých záležitosti občianskeho združenia pri dosahovaní jeho cieľov,

8.4.3 podpisovanie všetkých úradných dokladov a písomností vo všetkých oblastiach činnosti občianskeho združenia,

8.4.4 rozhodovanie o hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami občianskeho združenia podľa schváleného plánu ročného finančného rozpočtu občianskeho združenia,

8.4.5 prejednávanie a riešenie sťažností členov občianskeho združenia,

8.4.6 vykonávanie platných rozhodnutí Zhromaždenia klubu členov OZ.

ČLÁNOK 9

REVÍZNA KOMISIA

9.1 Revízna komisia je kontrolným orgánom občianskeho združenia, za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu klubu členov OZ.

9.2 Funkcia člena Revíznej komisie je nezlučiteľná s funkciou Predsedu. Členovia Revíznej komisie vykonávajú svoju funkciu bez nároku na odmenu, ak Zhromaždenie klubu členov OZ nerozhodne inak.

9.4 Revízna komisia:

9.4.1 kontroluje hospodárenie občianskeho združenia, upozorňuje Radu na nedostatky a navrhuje jej riešenia na ich odstránenie,

9.4.2 vykonáva dozor nad dodržiavaním Stanov občianskeho združenia, rozhodnutí Zhromaždenia klubu členov OZ a všeobecne záväzných právnych predpisov,

9.4.3 dbá na súlad medzi rozhodnutiami orgánov občianskeho združenia, Stanovami občianskeho združenia a všeobecne záväznými právnymi predpismi,

9.4.4 posudzuje účtovnú závierku, plán ročného finančného rozpočtu občianskeho združenia a správy Rady o činnosti a hospodárení občianskeho združenia vypracované Radou pred schválením Zhromaždením klubu členov OZ,

9.4.5 oboznamuje najmenej jedenkrát ročne s výsledkami kontroly Zhromaždenie klubu členov OZ.

ČLÁNOK 12

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Občianske združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

12.2 Na vzťahy neupravené týmito Stanovami sa použijú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak si želáte Stanovy občianskeho združenia v kompletnom znení napíšte nám na kamila.vicianova@ozsturova.sk