Alternatíva A

Zásadným znakom alternatívy A je temer úplné rešpektovanie súčasného usporiadania ulice s dopravnými pruhmi pre automobilovú, električkovú, cyklistickú a pešiu dopravu.

Výraznou zmenou v parteri je ozelenenie koľajiska električkovej dopravy nízkym bylinným krytom.

Návrh uvažuje s úplným odstránením stožiarov trolejového vedenia a verejného osvetlenia, ktoré sú v súčasnosti objektmi s negatívnym estetickým účinkom a vytvárajú prekážky pre pohyb chodcov a cyklistov.

Navrhované úpravy predpokladajú limitujúce zníženie rýchlosti pohybu dopravných prostriedkov i bicyklov tak, aby sa eliminovali možnosti kolízie s pohybom chodcov.